BhajansMusicMusic Tutorials HindiMusic Tutorials TamilMusic Tutorials Telugu

Harivarasanam Viswamohanam (Ayappa song) Piano Notes – Video

Transpose (-2)

Part 1

Harivarasanam Viswamohanam
DDD D DE C E D DD

Haridadhiswaram…m… Aaradhyapadhukam
CDE D DD C E ED D DD

Arivimardhanam Nithyanarthanam
EGGG GG ED EG G GG

Hariharatmajam Devamashreye
AGAG EE E G E DD

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
GAA A AA GE GAA A AA ACC C CC AG EG E DD

Part 2

Saranakirtanam Bakhtamanasam
DDD D DE CC E DD

Bharanalolupam…m…. Narthanalasam
CDE D DD C E D D DD

Arunabhasuram..mm…. Bhoothanayakam
EGG G GG E D EG G GG

Hariharatmajam Devamashreye
AGAG EE E G E DD

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
GAA A AA GE GAA A AA ACC C CC AG EG E DD

Part 3

Pranayasathyakam Praananayakam
AAA A AD DC A AA

Pranathakalpakam…m… Suprabhanjitham
AA EE DD C CD D DD

Pranavamanidram..m… Keerthanapriyam
ACC C CE C ACA AA

Harihara…aaa…..atmajam Devamashreye
EG AC GE EG E DD

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
GAA A AA GE GAA A AA ACC C CC AG EG E DD

Thuragavahanam Sundarananam Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye

Tribuvanarchitam Devathathmakam Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye

Bhavabhayapaham Bhavukavaham Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye

Kalamrudusmitham Sundarananam Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye

Srithajanapriyam Chinthithapradam Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa(x3) Swamy Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
EGG G GG ED EGG G GG GAA A AA GE GAA A AA ACC C CC AG ACC C CC CA CDD D DD CA CDD D DD

Harivarasanam Viswamohanam (Ayappa song) Piano Notes – Video Tutorials