BhajansMusicMusic Tutorials HindiMusic Tutorials TamilMusic Tutorials Telugu

Harivarasanam Viswamohanam (Ayappa song) Piano Notes – Video – (Sargam)

Transpose (-2)

Part 1

Harivarasanam Viswamohanam
ReReRe Re ReGa Sa Ga Re ReRe

Haridadhiswaram…m… Aaradhyapadhukam
SaReGa Re ReRe Sa Ga GaRe Re ReRe

Arivimardhanam Nithyanarthanam
GaPaPaPa PaPa GaRe GaPa Pa PaPa

Hariharatmajam Devamashreye
DaPaDaPa GaGa Ga Pa Ga ReRe

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
PaDaDa Da DaDa PaGa PaDaDa Da DaDa DaSaSa Sa SaSa DaPa GaPa Ga ReRe

Part 2

Saranakirtanam Bakhtamanasam
ReReRe Re ReGa SaSa Ga ReRe

Bharanalolupam…m…. Narthanalasam
SaReGa Re ReRe Sa Ga Re Re ReRe

Arunabhasuram..mm…. Bhoothanayakam
GaPaPa Pa PaPa Ga Re GaPa Pa PaPa

Hariharatmajam Devamashreye
DaPaDaPa GaGa Ga Pa Ga ReRe

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
PaDaDa Da DaDa PaGa PaDaDa Da DaDa DaSaSa Sa SaSa DaPa GaPa Ga ReRe

Part 3

Pranayasathyakam Praananayakam
DaDaDa Da DaRe ReSa Da DaDa

Pranathakalpakam…m… Suprabhanjitham
DaDa GaGa ReRe Sa SaRe Re ReRe

Pranavamanidram..m… Keerthanapriyam
DaSaSa Sa SaGa Sa DaSaDa DaDa

Harihara…aaa…..atmajam Devamashreye
GaPa DaSa PaGa GaPa Ga ReRe

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
PaDaDa Da DaDa PaGa PaDaDa Da DaDa DaSaSa Sa SaSa DaPa GaPa Ga ReRe

Thuragavahanam Sundarananam Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye

Tribuvanarchitam Devathathmakam Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye

Bhavabhayapaham Bhavukavaham Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye

Kalamrudusmitham Sundarananam Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye

Srithajanapriyam Chinthithapradam Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam Hariharatmajam Devamashreye

(Same as)

Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa(x3) Swamy Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
GaPaPa Pa PaPa GaRe GaPaPa Pa PaPa PaDaDa Da DaDa PaGa PaDaDa Da DaDa DaSaSa Sa SaSa DaPa DaSaSa Sa SaSa SaDa SaReRe Re ReRe SaDa SaReRe Re ReRe

Harivarasanam Viswamohanam (Ayyappa song) Piano Notes – Video Tutorials