Summer Sale Best 293 Songs Hindi Book Now For Rs 699/- only - Free PDF and Free Delivery - Click Here - A4 Size Book - 600 Pages

Summer Sale Best 293 Songs Hindi Book Now For Rs 699/- only - Free PDF and Free Delivery - Click Here - A4 Size Book - 600 Pages

Vandemataram song Piano Notes – Video Tutorials – (Sargam)

Vandemataram song Piano Notes

Vande Mataram! Vande Mataram!


SaRe maPamaPa ! maPa NiSa`NiSa`

Sujalam, suphalam

Sa`Re` ni DaPa , PaDama GaRe

malayaja shitalam,

RePamaPa GaReGaSa,

Shasyashyamalam, Mataram!

SaRe maPamaPa , PaniDaPa!

Vande Mataram! (X2)

maPa NiSa`NiSa`


Shubhrajyotsna pulakitayaminim,

ma Pa Ni Ni NiNiSaNi Sa NiSa

Phullakusumita drumadala shobhinim,

Ni NiNi SaNiSa` , Sa`Re`Sa`ni, Da niDa Pa,

Suhasinim sumadhura bhashinim,

RemaGaRe ReniDani DaPa DaPa

Sukhadam varadam, Mataram!

maPaNi NiNiNi , NiSa`NiSa`!

Vande Mataram! Vande Mataram!

maPa NiSa`NiSa` maPa NiSa`NiSa`

Vandemataram song Piano Notes – Video Tutorials

Leave a Reply

WhatsApp Click Here For Hard Copy Books or Soft Copies