Om bhūr bhuvah svah – Piano Notes – Video


Part 1

om bhūr bhuvaḥ svaḥ
A# A# G#A# C#A#

tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
A# A# A#A# C#A# G#

bhárgo devásya dhīmahi
F#G# G#A# G#A# G#F#

dhíyo yó naḥ prachodayāt
F#F# G#A# G#A#G#F#

om bhūr bhuvaḥ svaḥ tát savitúr váreṇ(i)yaṃ bhárgo devásya dhīmahi dhíyo yó naḥ prachodayāt
A# A# G#A# C#A# A# A# A#A# C#A# G# F#G# G#A# G#A# G#F# F#F# G#A# G#A#G#F#

Part 2

om bhūr bhuvaḥ svaḥ
C# C# A#C# C#C#


tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
A# C# C#C# D#C# A#

bhárgo devásya dhīmahi
G# A# A# C# A#C# A#G#

dhíyo yó naḥ prachodayāt
F#F# G#A# G#A#G#F#

om bhūr bhuvaḥ svaḥ tát savitúr váreṇ(i)yaṃ bhárgo devásya dhīmahi dhíyo yó naḥ prachodayāt
C# C# A#C# C#C# A# C# C#C# D#C# A# G# A# A# C# A#C# A#G# F#F# G#A# G#A#G#F#

Repeat part 1 and part 2 108 times accordingly

Om bhūr bhuvaḥ svaḥ – Piano Notes – Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *